AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

L’ATM és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o a través d’entitats que les agrupin i representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, el

Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

El Consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya (51%) i per les administracions locals (49%): Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració General de l’Estat en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.

L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l’Administració General de l’Estat, hi estan compromeses financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats.